DE SHUTTLES
GSF STEENDORP

ReglementenClubregels

 • Er wordt doorgaans dubbelspel gespeeld (zowel dubbel gemengd als dubbel dames en dubbel heren).
  Indien er voldoende terreinen vrij zijn behoort een enkelspel zeker tot de mogelijkheden.

 • Er wordt 1 set tot 21ptn (met evt. verlengingen) gespeeld waarna de spelers steevast naar de kant gaan.
  Dit om wachttijden te minimaliseren en een onderlinge mix te stimuleren.
  Wanneer er niemand aan de kant zit te wachten kan er wel een 2e set in dezelfde combinaties gespeeld worden.

 • Wij zijn een recreatieve club die sportiviteit en plezier hoog in het vaandel dragen.
  Elk lid is evenwaardig en dient evenveel kans op speelgelegenheid te krijgen.
  Hiervoor rekenen we op de openheid en het engagement van alle leden.


Sporthal

Samenvattend :
Het is niét de taak van de zaalwachter om de terreinen speelkaar te maken of de netten op te ruimen.
Wij zijn als spelers/club zèlf verantwoordelijk voor het opzetten en afbreken van de terreinen.
5 minuten voor het officiële einduur dient begonnen te worden met het opruimen en 30 minuten erna is iedereen uit de douche.
Verder kan je waardevolle spullen best meenemen in de zaal en zijn schoenen die strepen nalaten verboden.

 • Artikel 1
  Onder gemeentelijk sporthallen wordt verstaan alle sportzalen, omkleedruimten, nevenruimten en sanitaire installaties.

 • Artikel 2
  De inrichting is uitsluitend toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde uren.

 • Artikel 3
  Dieren worden niet toegelaten.

 • Artikel 4
  De aanwezigheid van personeel van de sportdienst ontslaat de bezoekers van geen enkele verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden.

 • Artikel 5
  Iedere bezoeker is gehouden dit reglement te kennen en verbindt zich ertoe dit stipt na te leven.
  Het gemeentebestuur, de sportdienst , de exploitant of het personeel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en beschadigingen.

 • Artikel 6
  Bij het gebruik van de sportaccommodaties is het dragen van aangepast schoeisel verplicht. D.i. sportschoeisel met effen zool dat géén strepen nalaat op de sportvloer.

 • Artikel 7
  Het voeren van publiciteit binnen de sportaccomodaties dient te gebeuren volgens de geldende normen. Een schriftelijke goedkeuring hiervoor is vereist.

 • Artikel 8
  De sporters kunnen een kwartier vóór aanvang der reservatie de kleedkamers betreden. Een halfuur na afloop dienen zij de kleedkamers verlaten te hebben. De gebruikers van de gereserveerde accommodaties dienen tenminste 5 minuten na de aanvangstijd op het veld aanwezig te zijn, zoniet kan de reservatie verbeurd worden. Het opstellen en het wegbergen van het sportmateriaal dient te gebeuren binnen de toegestane gebruiksuren door de gebruiker , onder begeleiding van de toezichter.

 • Artikel 9
  Indien een geplande activiteit niet kan plaatshebben dient de sportdienst hiervan te worden verwittigd, minstens 14 dagen op voorhand.

 • Artikel 10
  De gebruikers dienen de terreinen die hen door de sportdienst werden aangeduid, te gebruiken. Het is de gebruikers niet toegestaan de hen toegekende uren en terreinen zonder voorafgaande toestemming van de sportdienst aan derden af te staan.

 • Artikel 11
  Het publiek dient plaats te nemen op de voor hen voorziene plaatsen.

 • Artikel 12
  Roken in een gemeentelijk gebouw is NIET toegestaan. ( ook niet in de cafetaria )

 • Artikel 13
  Voedsel-, snoep- en drankverbruik zijn buiten de cafetaria niet toegelaten. Drankverpakking zoals glas of blik zijn niet toegelaten in de sportzaal, in de kleedkamers, op de tribunes … extra aandacht zal worden besteed aan het gebruik van kauwgom.

 • Artikel 14
  In de gangen en kleedkamers worden enkel die personen toegelaten welke aan de sportbeoefening deelnemen of hen vertegenwoordigen.

 • Artikel 15
  Kleedkamers, bergingen en velden mogen slechts betreden worden mits toelating van de sportdienst. Laat in geen geval waardevolle spullen onbeheerd achter in de kleedkamer. Bij teamsport spreek je best af dat iemand de verantwoordelijkheid neemt inzake de veilige bewaring van persoonlijke, waardevolle voorwerpen van de medespelers. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke diefstallen. De gebruiker kan aan de gemeentelijke afgevaardigde vragen om de kleedkamer af te sluiten.

 • Artikel 16
  In principe wordt geen opslag van eigen materiaal toegestaan in de berging. Echter op eigen risico en nà toestemming van de sportdienst , kunnen clubs gebruik maken van eigen sportmateriaal en dit stapelen op de daartoe aangewezen plaatsen.

 • Artikel 17
  De in de sportaccommodatie aanwezige regelapparatuur wordt uitsluitend beheerd door de sportdienst of door het onder zijn toezicht staande personeel.

 • Artikel 18
  De gebruiker is eraan gehouden, bij het gebruik van licht, water en verwarming, de nodige zuinigheid in acht te nemen. Verkwisting brengt verhoogde gebuikskosten en dus ook verhoogde huurgelden met zich mee.

 • Artikel 19
  Het personeel waakt over de naleving van dit reglement. Het publiek is gehouden de onderrichtingen van het personeel te volgen.

 • Artikel 20
  Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit reglement van orde.

 • Artikel 21
  Inbreuken tegen dit reglement kunnen leiden tot een administratieve sanctie.
www.000webhost.com